Gebruiksvoorwaarden

1. Wie maakte deze site

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) heeft de website en toepassing van FAAM gemaakt, om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met de geschiedenis en het erfgoed van Vlaanderen.

Postadres
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Koning Albert II-laan 15 bus 266
1210 Brussel

Bezoekadres
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Marie-Elisabeth Belpairegebouw
Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel

E-mail
Je kunt de Functionaris voor Gegevensbescherming contacteren via privacy.cjm@vlaanderen.be.

2. Tekst, beeld of data van FAAM gebruiken

Al het tekst- en beeldmateriaal op FAAM dat niet in het publieke domein valt, is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan DCJM of derden. Hetzelfde geldt voor de inhoud en structuur van de onderliggende databank en alle andere delen van de website. Het is verboden om zonder het schriftelijk akkoord van DCJM informatie van FAAM op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te verspreiden, of te verzenden op een manier die ingaat tegen de intellectuele eigendomsrechten.

Als je iets wil hergebruiken van de site, neem dat contact met ons op via redactie.faam@vlaanderen.be en we helpen je graag verder.

3. Over wat op FAAM gepubliceerd staat

DCJM besteedt veel tijd en energie aan het klaren van rechten van de verschillende soorten content op de website. De complexe wetgeving en de vele verschillende en soms wisselende rechtenhouders garanderen evenwel niet dat dit foutloos gebeurt. Mocht je een indicatie hebben van een fout in de rechtenstatus of mocht je van mening zijn dat voor specifieke onderdelen van deze website het auteursrecht werd geschonden, dan kan je dit onmiddellijk melden aan info@naam.vlaanderen. Wij proberen daar dan zo vlug mogelijk aan te verhelpen.

DCJM is niet aansprakelijk voor fouten op de site. DCJM kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die je op deze site worden verstrekt of uit het onvolledig, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan. DCJM kan evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat je van deze site maakt.

Voor links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover DCJM geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is DCJM in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en de afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

4. Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden

Als we deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, hoeven we jou en andere gebruikers niet persoonlijk te verwittigen. Kijk daarom regelmatig na of je de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden gelezen hebt, en ermee akkoord gaat. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 12/03/2024.

5. Geschillen

Het gebruik van naam.vlaanderen valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.

6. Nog vragen?

Vertel ons gerust je vragen op contact.faam@vlaanderen.be.